Regulamin współpracy - Produkcja Profili - Producent Profili z Tworzyw Sztucznych
Sposób dostawy i płatność
  • Odbiór własny
  • Dostawa uzgodniona
  • Dostawa - Umowa współpracy
  • Uzgodniony termin płatnośći
  • Przedpłata
  • Gotówka
 
Subskrypcja newsletter

Regulamin współpracy

§ 1 Podstawowe informacje.

§ 2 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne.

§ 4 Zasady dokonywania zakupów.

§ 5 Płatności i dostawy.

§ 6 Faktury i paragony.

§ 7 Promocje.

§ 8 Warunki odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacje.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 

 

§ 1

Podstawowe informacje.

Regulamin określa zasady zawierania transakcji w serwisie www.instalacje-st.com.pl .

„instalacje-st.com.pl” jest serwisem internetowym, którego właścicielem, zwany dalej sprzedającym jest Jan Stefaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALACJE-ST Jan Stefaniak z siedzibą w Stojadła, ul. Mińska 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisaną do CEIDIG.

Dane:  INSTALACJE-ST Jan Stefaniak

Stojadła, ul. Mińska 55 , 05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-000-39-50 , Regon 008423846

Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 251/1989

Rachunek bankowy:   25 9226 0005 0000 5340 3000 0010 Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Tel. +48 25-758-64-13, Fax. +48 25-758-64-36

 

§ 2

Rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

1. „instalacje-st.com.pl” jest serwisem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zapytań ofertowych, zamówień i w rezultacie zakupów.

2. Zakupów może dokonywać osoba pełnoletnia, która jest zarejestrowana w naszym systemie poprzez formularz rejestracyjny lub formularz zamówienie.

3. Serwis realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

4. Rejestracja w serwisie „instalacje-st.com.pl” oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

5. Oferta serwisu jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zakończenia promocji w dowolnym terminie.

6. Dane podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane przez firmę INSTALACJE-ST w celu realizacji zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

 

§ 3

Wymagania techniczne.

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem „instalacje-st.com.pl” wymaga akceptacji polityki prywatności plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

 

§ 4

Warunki dokonywania zakupów.

1. Każde zamówienie musi być poprzedzone wysłaniem przez Klienta zapytania o asortyment, tzw. zapytania ofertowego poprzez wybranie danych produktów i przeniesienie ich do koszyku zapytań.

2. Koszyk zapytań służy do skompletowania ilości produktów oraz skalkulowania cen, w celu uzyskania informacji zwrotnej z firmy INSTALACJE-ST.

3. W odpowiedzi na zapytanie Klienta, potwierdzamy dostępność asortymentu fakturą Pro-Forma poprzez e-mail, gdzie będą podane wszystkie dane dotyczące transakcji (wartość materiałów; koszty dostawy; termin realizacji zamówienia).

4. Przy każdym zapytaniu konieczne jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu, wtedy będziemy mogli dokonać szczegółowych uzgodnień przyjęcia zamówienia. Na zapytania bez podanego numeru telefonu i adresu e-mail nie odpowiadamy.

5. Faktura Pro-Forma, zawiera dane dotyczące transakcji (wartość materiałów, koszty dostawy, termin realizacji zamówienia).

6. Warunkiem zawarcia transakcji poprzez serwis „instalacje-st.com.pl” jest potwierdzenie faktury Pro-Forma przez Zamawiającego.

7. Brak potwierdzenia Faktury Pro-Forma przez klienta w ciągu 7 dni od momentu wystawienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

8. Zamówienie zostaje realizowane po zaksięgowaniu określonej wpłaty naszym koncie bankowym (o wartości z faktury Pro-Forma): 25 9226 0005 0000 5340 3000 0010

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

lub poprzez zapłatę gotówką w siedzibie firmy.

9. Wszelkich informacji można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny 25 758 64 13 / fax 25 758 64 36.

 

§ 5

Płatności i dostawy.

1. Ceny ofertowe podane w serwisie „instalacje-st.com.pl” przedstawione są w złotych polskich (PLN).

2. Dostępne sposoby dokonywania płatności:

Przedpłata na konto bankowe przelewem – dostępny dla przesyłek kurierskich oraz przy odbiorze własnym. Zamówienie zostaje realizowane po zaksięgowaniu określonej wpłaty naszym koncie.

Gotówka – dostępny przy odbiorze własnym.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w „instalacje-st.com.pl” produkt, w tym za koszty dostawy.

4. Dostępne formy dostawy:

Przesyłka kurierska – dostępna przy przedpłacie na nasze konto lub według warunków zawartych w podpisanej umowie współpracy.

Odbiór własny - zorganizowny przez Klienta.

5. Ze względu na długie – niestandardowe opakowania, koszt dostawy poszczególnych produktów wyceniamy po otrzymaniu zamówienia, następnie przedstawiamy w fakturze Pro-Forma.

6. Koszty dostawy zależą od wymiarów i wagi opakowania, na warunkach określonych przez firmę spedycyjną.

 

§ 6

Faktury.

1. Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu w postaci faktury VAT.

 

§ 7

Promocje.

1. Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania.

2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość towaru i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zapytań, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją.

3. O planowanych promocjach informujemy zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania e-mail z takimi informacjami podczas rejestracji.

4. „instalacje-st.com.pl” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie promocyjnej, wprowadzania i wyłączania produktów bez podania przyczyny.

5. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.

 

§ 8

Warunki odstąpienia od umowy.

1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Wysłanie oświadczenia dotyczącego z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu może zostać wysłane kanałem porozumienia się na odległość:

wiadomością e-mail, na adres biuro@instalacje-st.com.pl lub w formie pisemnej, na adres INSTALACJE-ST Jan Stefaniak, Stojadła, ul. Mińska 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a „instalacje-st.com.pl” zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie t.j. wszystkie poniesione przez niego koszty zakupu.

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu Koszty związane z odesłaniem do firmy zwracanego towaru ponosi Zamawiający.

 

§ 9

Reklamacje.

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien niezwłocznie powiadomić serwis „instalacje-st.com.pl”. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

2. Zgłoszenie Reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@instalacje-st.com.pl lub pod nr fax. +48 25-758-64-36 lub listownie na adres INSTALACJE-ST Jan Stefaniak Stojadła, ul. Mińska 55 , 05-300 Mińsk Mazowiecki

3. Zamawiający może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego:

Zgłoszenie reklamacji

1. DANE KLIENTA (wypełnia Klient)

Imię i Nazwisko/Firma………………………………….

Kod Pocztowy/Miejscowość ……………………………

NIP……………………………………………………….

Telefon ……………………………………

Data wypełnienia reklamacji ……………………..

2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia Klient)

Produkt……………………………………………….

Data i miejsce zakupu ……………………………….

Nr dokumentu zakupu**…………………………………

**) numer faktury VAT

 

OPIS WADY/PRZYCZYNA REKLAMACJI (wypełnia Klient)

……………………………………………………………………………..

3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO (wypełnia Klient)

(___ ) nieodpłatna naprawa

(___ ) wymiana na nowy

(___ ) zwrot zapłaconej ceny *

(___ ) obniżenie zapłaconej ceny*

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz.1176) wybór żądania należy do

reklamującego.

*możliwe tylko gdy:

- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie

- wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

…………………………………

(Czytelny podpis Klienta, data)

 

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

5. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy/ naprawy towaru/ obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

6. Nie będą brane pod uwagę reklamacje powstałe z tytułu:

  • Niewłaściwego użytkowania towaru,
  • Różnic w kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta,
  • Zamówiony towar przygotowany indywidualnie na zamówienie klienta (na określony wymiar) nie podlega zwrotowi (zgodnie z zgodnie z art. 10 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z póz. zm.).
  • Został zniszczony lub uszkodzony podczas transportu

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki – uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu – należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Brak protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera w dniu odbioru uniemożliwia wymianę towaru lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Potwierdzając odbiór Kupujący potwierdza zgodność zawartości z zamówieniem.

8. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

 

§ 10

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Internetowym serwisie „instalacje-st.com.pl”. Złożenie zapytania jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „INSTALACJE-ST Jan Stefaniak” danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

3. „instalacje-st.com.pl” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

5. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów. W przypadku wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z zakupem.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania „instalacje-st.com.pl”.